DT Bait Developments

Hľadaj
Nakupný košík
Mobile Menu ICO

REKLAMAČNÝ PORIADOK

 • Všeobecné ustanovenia
  • Týmto reklamačným poriadkom sa riadia obchodné vzťahy medzi prevádzkovateľom a predávajúcim Miroslav HORVÁTH, Z. Nejedlého 19, 934 01 Levice, IČO: 40926788, DIČ: 1046414655, číslo živnostenského registra: 402-16447 (ďalej len „Predávajúci“) a Kupujúcim uzatvorené prostredníctvom elektronického obchodu www.dtbaits.sk
  • Kupujúci potvrdzuje odoslaním elektronickej objednávky Predávajúcemu, že sa oboznámil s reklamačným poriadkom Predávajúceho a bezvýhradne s ním súhlasí. Okamihom odoslania elektronickej objednávky Predávajúcemu sa reklamačný poriadok stáva pre Kupujúceho záväzným.
  • Reklamačný poriadok je verejne dostupný na www.dtbaits.sk.
 • Kontrola tovaru pri prevzatí
  • Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo narušená uvoľnením lepiacich pások alebo iným spôsobom nevylučujúcim možnosť neoprávneného vniknutia do zásielky a úbytku množstva, je kupujúci je povinný požadovať od vydávajúceho pracovníka kuriérskej služby GLS kontrolu hmotnosti zásielky, alebo zásielku neprevziať a najneskôr do 24 hodín o tomto informovať Predávajúceho.
  • Kupujúci je povinný dodaný tovar prehliadnuť bez zbytočného odkladu po jeho prevzatí.
  • Ak Kupujúci zistí nekompletnosť tovaru, alebo akékoľvek poškodenie tovaru spôsobené prepravou, ktoré sa neprejavuje vonkajším poškodením obalu, je povinný reklamáciu bezodkladne, najneskôr však do dvoch pracovných dní od prevzatia zásielky, uplatniť u Predávajúceho. Inak sa dodávka považuje za kompletnú a bez závad a reklamácie z tohto titulu nebudú akceptované.
  • Kupujúci je povinný Predávajúcemu reklamovať vady tovaru zakúpeného na www.dtbaits.sk alebo na e-mailovej adrese obchod@dtbaits.sk bez zbytočného odkladu, podľa podmienok uvedených v príslušných ustanoveniach zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov.
 • Záručné podmienky a záručná doba
  • Záručná doba na tovar Predávajúci sa poskytuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Záručná doba je pri všetkých tovaroch 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim. Pri tovaroch s danou dobou expirácie výrobcom, platí trvanlivosť špecifikovaná na obale výrobku daná výrobcom.
  • Poskytnutá záruka sa vzťahuje na výrobné chyby tovarov alebo iné chyby, ktoré neboli spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím tovaru v rozpore s jeho účelom alebo návodom, nesprávnou voľbou veľkosti, úmyselným aj neúmyselným mechanickým poškodením, nedostatočnou alebo nevhodnou údržbou, v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený alebo prirodzeným opotrebovaním.
  • Ku každému tovaru zakúpeného u predávajúceho je pri jeho zakúpení kupujúcim priložená faktúra, ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.
 • Vybavenie reklamácie
  • Reklamovať je možné len tovar zakúpený u predávajúceho, ktorý bol riadne zaplatený.
  • Kupujúci môže uplatniť reklamáciu odoslaním reklamovaného tovaru spolu s reklamačným listom poštou na adresu Predávajúceho: Miroslav HORVÁTH, Z. Nejedlého 19, 934 01 Levice. Reklamovaný tovaru musí byť čistý, mechanicky nepoškodený. Kupujúci pripojí k reklamovanému tovaru reklamačný list s popisom chyby, závady, kópiu faktúry a dokladu o zaplatení tovaru, súčasťou musí byť poštový, telefonický alebo e-mailový kontakt na kupujúceho. Reklamácia sa posudzuje Predávajúcim bez zbytočného odkladu do 30 dní a o jeho priebehu bude informovať Kupujúceho písomne elektronicky, resp. poštou.
  • Náklady na dodanie reklamovaného tovaru Predávajúcemu uhrádza Kupujúci.
  • Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo iná povinná osoba určená na opravu je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov má právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.
  • Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
   a) odovzdaním opraveného tovaru,
   b) výmenou tovaru
   c) vrátením kúpnej ceny tovaru,
   d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
   e) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.
  • Za vadu tovaru nemožno považovať zmenu vlastnosti tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočného, alebo nevhodného ošetrovania, v dôsledku prirodzených zmien materiálov z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia Kupujúcim či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu.
  • Predávajúci vydá Kupujúcemu pri uplatnení reklamácie potvrdenie, ktoré mu bude zaslané na adresu doručenia, resp. elektronickou formou na mailovú adresu Kupujúceho.
  • Predávajúci vydá Kupujúcemu o vybavení reklamácie písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie, ktorý mu bude zaslaný na adresu doručenia.
  • Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade neodbornej montáže alebo neodborného uvedenia Tovaru do prevádzky, rovnako ako pri neodbornej manipulácii s tovarom.
 • Záverečné ustanovenia
  • Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo doplniť reklamačný poriadok. Zmeny alebo doplnky tohto reklamačného poriadku vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na www.dtbaits.sk.